Polityka prywatności serwisu silesiaevent.pl

 •  Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Krzysztof Zioło wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Royal Consulting Corporation Krzysztof Zioło, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów NIP: 6271030482; adres e-mail: royalcc@o2.pl, telefon: +48 889771352.

Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem do zawarcia umów ( zapisów turniejowych ), której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora lub oferowane przez niego produkty.

 •  Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 2. a) zawieranie i realizacja umów, których przedmiotem są usługi lub produkty oferowane przez administratora danych w jego serwisie internetowym;
 3. b) w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia turniejowego;
 4. c) przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych;
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 6. a) podejmowanie działań w celu zawarcia oraz realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;
 7. b) prawnie uzasadniony interes administratora danych, a dodatkowo zgoda osoby, której dane dotyczą, jeżeli jest ona wymagana właściwymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. c;
 8. c) prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. d.
 •  Odbiorcy danych
 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty pośredniczące, technicznie realizuje, niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji dla sponsorów turniejowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator współpracuje przy organizacji poszczególnych imprez.
 2. Administrator danych może przekazywać dane osobowe w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym w jego imieniu i na jego rzecz część zadań dotyczących przetwarzania danych osobowych m. in. Biura rachunkowe, kancelarie prawne, dostawcy usług hostingowych.
 •  Okres przechowywania danych osobowych
 1. Administrator danych przechowuje dane osobowe:
 2. a) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 3. b) do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 •  Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 •  Profilowanie
 1. Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą spersonalizowanej oferty.
 2. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.
 •  Polityka „Cookies”
 1. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu internetowego przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta, za pomocą którego łączy się z serwisem internetowym. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Pliki Cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie i optymalizację serwisu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon serwisu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa serwisu internetowego. Pliki Cookies umożliwiają także zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień oraz parametrów strony.
 3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z serwisu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.
 4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego.