Regulamin Sand Valley 2018

   

Regulamin Turnieju Silesia Business & Life Golf Cup rozgrywanego w Sand Valley Golf Resort

Sporządzili: Dyrektor Turnieju

 1. Komitet Turnieju:
 2. a) w skład Komitetu Turnieju wchodzą: Komisja Sportowa /Sędzia Zawodów, albo w zastępstwie osoby przez nie wskazane;
 3. b) decyzje Komitetu Turnieju w zakresie stosowania regulaminów turnieju oraz reguł gry w golfa, są ostateczne.
 4. Uprawnieni do gry w turnieju:
 5. a) amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:
 6. zawodnicy z aktualną, na dzień rejestracji do turnieju, kartą handicapową (HCP) lub HCP ZK Polskiego Związku Golfa (PZG)
 7. zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP.
 8. b) brak zarejestrowanego/potwierdzonego HCP skutkuje startem z HCP=0;
 9. c) ustala się maksymalny limit HCP na 36 (wszyscy z HCP wyższym niż 36 grają z HCP=36);
 10. d) wszelkie odniesienia do wieku graczy dotyczą dnia 01 stycznia roku, w którym rozgrywany jest turniej.
 11. Reguły i etykieta gry w golfa:
 12. a) turniej jest rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju;
 13. b) każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (Reg. 337). W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia;
 14. c) podczas rund turniejowych, obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu w trakcie rozgrywania rundy, pod karą dyskwalifikacji.
 15. Format turnieju, tees, klasyfikacje:
 16. a) turniej rozgrywany jest na 18 dołkach w formacie Stroke Play Brutto;
 17. b) tee:
 18. kobiety – tee czerwone,
 19. mężczyźni – tee żółte;
 20. c) klasyfikacje:
 21. klasyfikacja Stroke Play brutto wspólna – nagrody przyznawane są za zajęcie miejsc od I do III
 22. klasyfikacja STB netto HCP 0 -18 – nagrody przyznawane są za zajęcie miejsc od I do III,

III. klasyfikacja STB netto HCP 18,1-36 – nagrody przyznawane są za zajęcie miejsc od I do III,

 1. d) klasyfikacje dodatkowe wyspecyfikowano w regulaminie szczegółowym.
 2. Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe:
 3. a) Uczestnikami Turnieju mogą być osoby posiadające imienne zaproszenie, które potwierdzają udział w Turnieju w czasie uregulowanym w regulaminie szczegółowym . Lista zamykana jest nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem turnieju;
 4. b) opłaty turniejowe należy uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnieju;
 5. c) wysokość opłaty turniejowej jest określana w regulaminie szczegółowym;
 6. d) ogłoszenie listy startowej do pierwszej rundy następuje na dzień przed rozpoczęciem turnieju, do godz. 20:00;
 7. e) do pierwszej rundy podział na grupy startowe następuje według zasady równomiernego poziomu gry – tj. średni HCP każdej z grup powinien być, na ile to możliwe, wyrównany.
 8. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe:
 9. a) każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu wyznaczonym dla niego przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu wyznaczonym (patrz: uwaga do Reg. 6-3), to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne (patrz: Reg. 33-7). Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu;
 10. b) zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja wszystkich graczy w grupie.
 11. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry:
 12. a) Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część;
 13. b) każda z grup musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego.
 14. c) jeżeli grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego;
 15. d) karą za opóźnianie gry jest: I. pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne, II. drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne, III. trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.
 16. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę: jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy;
 17. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b):
 18. a) jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet Turnieju z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry, zostanie on zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7;
 19. b) sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny: I. natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny, II. przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny, III. wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.
 20. Zdawanie kart wyników:
 21. a) marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku wyniki brutto gracza, którego jest markerem i własne;
 22. b) odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi gracz;
 23. c) odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy;
 24. d) jeżeli gracz nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6b).
 25. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych:
 26. a) o pierwszym miejscu w kategorii brutto zadecyduje dogrywka rozegrana niezwłocznie po zakończeniu drugiej rundy turnieju;
 27. b) dogrywka zostanie rozegrana w systemie „nagłej śmierci” na dołkach 7,8,9;
 28. c) jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy;
 29. d) kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje;
 30. e) w przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek, niższy HCP, losowanie;
 31. f) o pozostałych miejscach rozstrzyga lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek, niższy HCP, losowanie.
 32. Piłki oraz kije golfowe: Piłki oraz kije używane w turnieju muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A Rules Limited (patrz: http://www.randa.org).
 33. Reklamy sponsorów i inne:
 34. a) informacje na temat dopuszczalnych rozmiarów oraz ilości reklam na ubiorze i sprzęcie gracza dostępne są na stronie WWW R&A Rules Limited (patrz: http://www.randa.org);
 35. b) jeżeli reklamy na ubiorze lub sprzęcie zawodników będą wykraczały poza ustalone tam normy, zawodnicy zostaną poproszeni o zastosowanie się do przywołanych powyżej zasad. W razie niezastosowania się do polecenia Komitetu Turnieju, zawodnik może podlegać karze dyskwalifikacji.
 36. Sprzęt elektroniczny:
 37. a) używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju;
 38. b) dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości, pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te są nieużywane podczas gry.
 39. Transport (wózki golfowe typu Club Car), wózki elektryczne:
 40. a) gracze nie mogą korzystać ze środków transportu (wózki golfowe typu Club Car) podczas trwania turnieju, chyba, że Komitet Turniejowy zadecyduje inaczej;
 41. b) wózki elektryczne są dozwolone, pod warunkiem, że za pomocą systemu elektronicznego znajdującego się w panelu kontrolnym nie można mierzyć wartości, takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te są nieużywane podczas gry (Reg. 14-3).
 42. Caddies:
 43. a) każdy gracz może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 6-4);
 44. b) juniorzy (gracze poniżej 18 roku życia) mają całkowity zakaz korzystania z usług caddiego, a podczas rundy gry, osoba spokrewniona z graczem juniorem nie może mu w jakikolwiek sposób doradzać ani pomagać w grze. Kara za złamanie powyższej zasady: I. pierwsze wykroczenie: dwa uderzenia karne, II. drugie wykroczenie: dyskwalifikacja.
 45. Postanowienia dodatkowe:
 46. a) każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych, audiowizualnych i innych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot;
 47. b) zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych;
 48. c) organizator Turnieju lub upoważniony przez niego podmiot ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie.
 49. Postanowienia końcowe:
 50. a) Regulamin Szczegółowy Turnieju jest nadrzędny w stosunku do Regulaminu Głównego Turnieju i może zmienić dowolny jego zapis;
 51. b) rejestracja na turniej oznacza, że Zawodnik zapoznał się z Regulaminami i akceptuje ich postanowienia;
 52. c) wszelkie uwagi uczestników na temat turnieju lub innych spraw z nim związanych powinny być zgłaszane do Komitetu Turnieju na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email: anna@silesievent.pl

Did you like this? Share it!